CATC Short Course Site Header
جملات قصار
وقتي فكر مي كنيم، خداوند نزديك مي شود، هر چند كه از ما بسيار دور است. اويد
ثبت نام امتحانات
دانلود برنامه امتحانات خرداد و تیرماه 1401... اینجا

آزمون زبان انگلیسی 1 دوره B1-B2

کد : 9911129

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

توضیحات مبلغ : 24 خرداد ماه ساعت 13

ظرفیت باقیمانده : 8

آزمون زبان انگلیسی 2 دوره B1-B2

کد : 9911130

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

توضیحات مبلغ : 24 خرداد ماه ساعت 13

ظرفیت باقیمانده : 8

آزمون زبان انگلیسی 3 دوره B1-B2

کد : 9911131

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

توضیحات مبلغ : 24 خرداد ماه ساعت 13

ظرفیت باقیمانده : 7

آزمایشی-ثبت نام بدون وجه و شرکت در آزمون آزمایشی

کد : 9911132

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

ظرفیت باقیمانده : 910

منابع و کتب آموزشی دوره های B1 , B2

کد : 9911135

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : برای استفاده از کتب آموزشی دانشکده می توانید از این صفحه استفاده کنید یا به کانال های اطلاع رسانی ما مراجعه کنید.

ظرفیت باقیمانده : 989

آزمون علم مواد - ماژول 6 -B1-آزمون علم مواد - ماژول 6 -B1

کد : 947

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 28 خرداد 1401 و ساعت آزمون 10 می باشد.

ظرفیت باقیمانده : 2

آزمون علم مواد - ماژول 6 -B2-آزمون علم مواد - ماژول 6 -B2

کد : 948

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 29 خرداد 1401 و ساعت برگزاری 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : 12

آزمون فعالیتهای کارگاهی - ماژول 7 -B1-آزمون فعالیتهای کارگاهی - ماژول 7 -B1

کد : 949

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 31 خرداد ساعت 10 صبح

ظرفیت باقیمانده : 7

آزمون فعالیتهای کارگاهی - ماژول 7 -B2-آزمون فعالیتهای کارگاهی - ماژول 7 -B2

کد : 950

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 4 تیر و ساعت 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : 12

آزمون آیرودینامیک - ماژول 8-آزمون آیرودینامیک - ماژول 8

کد : 951

مبلغ نهایی : 565,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 5 تیرماه 1401 و ساعت برگزاری 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

آزمون عوامل انسانی - ماژول 9-آزمون عوامل انسانی - ماژول 9

کد : 952

مبلغ نهایی : 565,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 7 تیرماه 1401 و ساعت آن 10 صبح می اشد.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

آزمون مقررات هوانوردی - ماژول 10-آزمون مقررات هوانوردی - ماژول 10

کد : 953

مبلغ نهایی : 625,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون12 تیرماه 1401 و ساعت آن 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

آزمون موتورهای توربین گاز ماژول 15-آزمون موتورهای توربین گاز ماژول 15

کد : 958

مبلغ نهایی : 750,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 7 خرداد و ساعت آن 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

آزمون ملخ هواپیما ماژول 17 - B1-1-آزمون ملخ هواپیما ماژول 17 - B1-1

کد : 960

مبلغ نهایی : 440,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ برگزاری آزمون 9 خرداد و ساعت برگزاری 10 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

آزمون علم مواد - ماژول 6 -B1-آزمون تجدیدی M6-B1

کد : 9911161

مبلغ نهایی : 690,000 ريال

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 28 خرداد ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

1 2