CATC Short Course Site Header
جملات قصار
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا. حافظ
ثبت نام امتحانات

دانلود برنامه امتحانات خرداد و تیرماه 1401... اینجا

دانلود برنامه امتحانات مرداد، شهریور و مهر 1401...اینجا

مبلغ نهایی : 440,000 ريال

ظرفیت باقیمانده: تکمیل ظرفیت

کد : 9911176

توضیحات مبلغ : تاریخ امتحان 28 تیرماه ساعت 10
تنها دانشپذیرانی که در دوره های گذشته :
1. ثبت نام کرده و در آزمون شرکت نکرده اند یا
2. در آزمون های سال گذشته شرکت کرده اما نمره قبولی کسب نکرده اند باید در این آزمون ثبت نام کنند.