دوره های بازآموزی

دوره بازآموزی اساتید

1. دوره آشنایی با مقررات هواپیمایی/ ویژه کارکنان دانشکده/ آذر 1400/ استاد جلالی پور

2. آشنایی با اکسل/ویژه کارکنان دانشکده/ دی 1400/استاد حنفیان

3. آشنایی با برنامه کورسیا/دی 1400/استاد هادیان

فهرست دوره ها